รับทำวีซ่าอังกฤษ ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่าอังกฤษ – Visa England

ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่ขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด ทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่ ทำงาน หรือท่องเที่ยวค่อนข้างมาก GetVisaEasy ยินดีที่จะให้บริการยื่นขอวีซ่าอังกฤษให้แก่ลูกค้า เราพร้อมให้บริการปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา

ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตอังกฤษโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

เอกสารการขอวีซ่าอังกฤษ

1. เอกสารคำร้องขอ     เอกสารที่คุณต้องพิมพ์ออกมาจากระบบออนไลน์และลงชื่อเรียบร้อยแล้ว

2. หมายเลขอ้างอิงเอกสารคำร้องขอวีซ่า (GWF Reference) –  เพื่อใช้ติดต่อนัดหมายหรือแจ้งความประสงค์ใช้บริการเพิ่มเติม กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)

3. หนังสือเดินทาง   ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

4. สำเนาเอกสารแสดงตัว  ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ ถ้ามี อาทิเช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

5. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน    ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น  

6. ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก 

7. อีเมลยืนยันการนัดหมาย

หลักฐานสำคัญในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง

1. เอกสารรับรองการทำงาน
กรณีเป็นพนักงาน: ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มงาน และควรมีการระบุจุดหมายปลายทาง ช่วงวันเดินทาง และวันที่จะกลับถึงประเทศไทยอย่างชัดเจน พร้อมลงนามและประทับตรา
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ: ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อของคุณเป็นเจ้าของกิจการ

2. รายการเดินบัญชีเงินฝาก – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และปรับรายการเดินบัญชีถึงปัจจุบันถึงย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือขอรายการเดินบัญชีที่ได้รับตราประทับจากธนาคาร หรือขอเอกสารแสดงข้อมูลทางบัญชีที่การันตีเงินฝากของคุณเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

3. สลิปเงินเดือน   กรณีมีรายได้ประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน โดยยอดเงินสุทธิในสลิปจะต้องสอดคล้องกับรายการเดินบัญชีเงินฝากด้วย และควรมีรายได้เกิน 15,000 บาทขึ้นไป

หลักฐานสำคัญในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ กรณีไม่มีรายได้เป็นของตนเอง

1. หลักฐานแสดงรายได้ของคู่สมรส – กรณีเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนกันอย่างถูกต้อง และต้องมีสำเนาเอกสารยืนยัน และถ้าคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีสำเนาเอกสารแสดงตัวของคู่สมรสทั้งหมดแนบมาด้วย หรือถ้าไม่ได้จดทะเบียน ต้องมีหนังสือยืนยันการสมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนและลงชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย

2. หลักฐานแสดงรายได้ของญาติ – กรณีเดินทางกับญาติพี่น้องสามารถใช้ข้อมูลของญาติที่ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมหนังสือรับรองความเป็นญาติ หรือถ้าญาติเป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลที่รายได้แต่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ก็สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้เมื่อมีหลักฐานด้านความสัมพันธ์เพียงพอ (อาทิเช่นนามสกุลเดียวกัน)

3. จดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง – กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาร่วมกัน ผู้ปกครองที่เป็นบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้ร่วมไปด้วยทั้งหมดต้องลงชื่อในจดหมายยินยอมที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต

4. เอกสารรับรองการศึกษาหรือสมาคมกีฬา:  กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา หรืออยู่ในสมาคมกีฬา ต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือสมาคมกีฬาที่สังกัดอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานอื่น ๆ

1. แผนการเดินทาง
 – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ

2. จดหมายแนะนำตัว
 – เขียนแนะนำตัวกับทางสถานทูตเป็นภาษาอังกฤษถึงจุดประสงค์ของการเดินทางหรือเรื่องราวคร่าว ๆ เกี่ยวกับความต้องการท่องเที่ยวอังกฤษในครั้งนี้ ซึ่งรวมทั้งวันเวลาเดินทาง และข้อมูลการทำงานที่ช่วยยืนยันว่าคุณจะต้องกลับประเทศไทยด้วย

3. ประกันการเดินทาง
 – เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 2,000,000 บาท

4. โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า/สัญญากู้บ้าน
 – เป็นเอกสารประกอบเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่มีภาระผูกพันกับฐานที่อยู่ในประเทศไทย จัดเรียงและแยกเอกสารยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

Visa accepted - UK - GetVisaEasy

สถานที่ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ
สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ การกรอกข้อมูลยื่นคำร้อง การนัดหมายเวลายื่นเอกสาร รวมทั้งการชำระเงินในปัจจุบัน ต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรเท่านั้นก่อนที่จะทำการพิมพ์เอกสารคำร้อง ยื่นพร้อมเอกสารสำคัญต่าง ๆ และเก็บข้อมูลชีวภาพ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร
อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลาทำการ: เสาร์ 08.30 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เวลารับหนังสือเดินทาง: จันทร์ – ศุกร์ 13.30 – 16.00 น.

สำนักงานเคลื่อนที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ตำแหน่งรถจอดอยู่บริเวณตึก D ตรงข้ามสตาร์คบัค โดยให้เดินทางเข้าทางประตู 2
ผ่านวงเวียนน้ำพุ เข้ามา 100 เมตร
1420/1 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เวลาทำการ: เฉพาะวันจันทร์ 09.30 – 15.00 น.

สำนักงานเคลื่อนที่ธัญญาพาร์ค
ตำแหน่งรถจอดอยู่บริเวณด้านหลังของลานจอดรถอาคาร บี ชั้น 1
735, 735/1-8 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เวลาทำการ: เฉพาะวันอังคาร 09.30 – 15.00 น.
หมายเหตุ: กรณียื่นเอกสารที่สำนักงานเคลื่อนที่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 79 ปอนด์

เชียงใหม่
สำนักงานเชียงใหม่ อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 14.30 น.
นอกเวลาทำการ: เสาร์ 09.00 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เวลารับหนังสือเดินทาง: จันทร์ – ศุกร์ 14.30 – 15.30 น.

England Visa Application Center – VFS Global
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ – VFS Global

ที่อยู่ The Shoppes แอท เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 ยูนิต BS003 และ BS003/1,ชั้น 1 131/1
141/1 ถ.พระราม 9 ต.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310Links:

– Form to confirm that you will sponsor a person applying to settle in the UK. Also known as the “sponsorship undertaking form”