รับทำวีซ่าฝรั่งเศส ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่าฝรั่งเศส – Visa France

ประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด ทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่ ทำงาน หรือท่องเที่ยวค่อนข้างมาก และการดำเนินการขอวีซ่าต่างๆ ต้อง

ทำผ่านระบบออนไลน์  GetVisaEasy เป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่สามารถช่วยให้การยื่นขอวีซ่าออนไลน์ของท่านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น รวมถึงการช่วยเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตฝรั่งเศสโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ดังนั้น ถ้าคุณมีวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส คุณก็สามารถเข้า-ออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นวีซ่าได้จำนวน 26 ประเทศได้ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชค เดนมาร์ก  เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ถ้าเรามีวีซ่าประเทศดังที่กล่าวมานั้น เราสามารถข้ามประเทศไปเที่ยวได้เลย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในห้วงอายุของวีซ่าที่เราได้รับด้วยนะคะ

เอกสารยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือเดินทาง  

3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป

4. หลักฐานการเงิน แสดงหลักฐานการเงินส่วนบุคคลของผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร

5. เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
5.1 หนังสือรับรองการทำงาน ระบุ ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันที่เริ่มเข้าทำงาน, อายุการทำงาน
     วันที่ เริ่มลาหยุดงาน และวันที่จะกลับเข้าทำงาน

5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า คัดมา
  ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ 3 แผ่นแรกภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะแผ่นแรก)

5.3 สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานการณ์เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

6. เอกสารส่วนบุคคล (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบทะเบียนสมรส ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
(ต้องแปลทะเบียนบ้าน หากชื่อ/นามสกุล ไม่ตรงตามพาสปอร์ต)

7. สำเนาบัตรประชาชน 

8. สำเนาทะเบียนบ้าน

9. เบอร์โทรศัพท์บ้านและเบอร์มือถือ หรือแนบนามบัตร (ของผู้เดินทาง)
*เอกสารที่เป็นสำเนาทุกรายการ รบกวนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ทางเราเตรียมให้

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 1 ชุด

2. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

3. เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง กำหนดการเดินทาง และชนิดของยานพาหนะ 

4. เอกสารใบจองโรงแรม

5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินเข้าและออกประเทศฝรั่งเศส

บริการจัดทำเอกสาร
– กรอกใบสมัคร
– แปลเอกสาร
– จองโรงแรม
– ทำแผนการท่องเที่ยว
– เขียนจดหมายแนะนำตัว
– เขียนจดหมายของผู้การัน
– เตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่น
– จองตั๋งเครื่องบิน

France Visa Application Center – TLS Contract
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส – TLS Contract

ที่อยู่อาคาร สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร