รับทำวีซ่าเม็กซิโก ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่าเม็กซิโก – Visa Mexico

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า ให้นำไปด้วย พร้อมสำเนา) 

2. รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังขาว ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ต่างหู (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน)

3. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง พร้อมสำเนา สมุดเงินฝาก Bank Statement 
(กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องใช้ Bank Statement ของบริษัทที่เม็กซิโก หรือของบริษัทในไทย ย้อนหลัง 12 เดือน พร้อมประทับตราเซ็นชื่อบริษัทด้วย)

4. หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงานและวันหยุดเป็นภาษาอังกฤษ

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. ประกันชีวิต

7. กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีจดหมายเชิญ (ตัวจริง) ที่ออกโดยบริษัท หรือองค์กรในประเทศเม็กซิโก
   และในจดหมายเชิญ จะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ยื่นขอวีซ่า ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่เชิญ
   พร้อมระบุเลขทะเบียนบริษัท ที่อยู่และบุคคลที่ติดต่อได้ จุดประสงค์ในการเดินทาง ระยะเวลาที่จะ
   พำนักอยู่ในเม็กซิโก และใบจองโรงแรม (จะต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 
   ของผู้เซ็นจดหมายรับรองการทำงาน และจดหมายเชิญด้วย)

8. กรณีท่องเที่ยว ต้องมีใบจองโรงแรม และ แผนการท่องเที่ยว

9. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง


เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยี่ยมเยียน Sponsor information

1. Sponsor letter

2. A copy of Passport and stamped from every page when come to Thailand

3. Statements from the bank account in the past of 6 months

4. Pay slip / Tax return

5. House registration

6. ID CARD