ข่าวดี!
สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ

เรามีบริการแนะแนวการศึกษาต่างประเทศ

นิวซีแลนด์ , เยอรมัน , อิตาลี, นอร์เวย์ , สวีเดน, จีน , ออสเตรเลีย, อังกฤษ , อเมริกา, แคนาดา และ ไอร์แลนด์

แนะนำทุนการศึกษาต่างๆ, แนะแนวคอร์สเรียน และ มหาวิทยาลัย, ช่วยยื่นใบสมัครเรียน ติดตามผลดำเนินการและรับใบตอบกลับจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย, บริการยื่นขอวีซ่าให้ จัดหาที่พัก ,การจองตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆครบวงจร

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน มีดังนี้

1. เอกสารของนักเรียน

 •  หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงเล่มปัจจุบันที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5×4.5 cm จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง
 • หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติการทำงานควรระบุระยะเวลาทำงานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของอดีตนายจ้าง โดยข้อมูลเหล่านี้ควรระบุอยู่ในหนังสือนำ
 • หนังสือแสดงผลการเรียน
 •  หลักฐานการจองที่พัก
 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา (Letter of Offer) และใบเสร็จค่าเรียน

2.เอกสารของสปอนเซอร์

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของสปอนเซอร์ (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 •  สำเนาบัตรประชาชนของสปอนเซอร์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสปอนเซอร์
 •  หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ·กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ: ขอเอกสารหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าของปีปัจจุบัน/หรือปีล่าสุด
 • สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษประเทศอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษประเทศนิวซีแลนด์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษประเทศไอร์แลนด์

Nursing Project Germany

เรียนภาษา และทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงที่ ดูไบ

เรียนภาษาและทำงานไปด้วยที่ Ireland

เรียนภาษาและทำงานไปด้วยที่ประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตรเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ