ข่าวดี!
สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ

เรามีบริการแนะแนวการศึกษาต่างประเทศ

นิวซีแลนด์ , เยอรมัน , อิตาลี, นอร์เวย์ , สวีเดน, จีน , ออสเตรเลีย, อังกฤษ , อเมริกา, แคนาดา และ ไอร์แลนด์

แนะนำทุนการศึกษาต่างๆ, แนะแนวคอร์สเรียน และ มหาวิทยาลัย, ช่วยยื่นใบสมัครเรียน ติดตามผลดำเนินการและรับใบตอบกลับจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย, บริการยื่นขอวีซ่าให้ จัดหาที่พัก ,การจองตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆครบวงจร

บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศไอร์แลนด์

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศ
นิวซีแลนด์

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศแคนาดา

เรียนภาษาอังกฤษที่ ดูไบ

เรียนผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาล ที่
ประเทศเยอรมนี

เอกสารที่ใช้สำหรับขอวีซ่านักเรียน

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 2. หนังสือตอบรับจากสถานที่ศึกษาที่สมัครลงเรียน
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว, สีขาวนวลเท่านั้น
  ขนาด 35 มม.x 45 มม. (1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว)
 4. สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript
  หลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น
  สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษา
 6. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศนั้น ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด
  /จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้ รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
 7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่า เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่
  ประเทศนั้น หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่
  บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออก ค่าใช้จ่าย เช่น
  สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์อย่างละเอียด
  สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย (พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
 8. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น
  หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการ เงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
 9. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 10. หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Pay Slip ถ้ามี ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ
  หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน
 11. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี)
  สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้ รับรอง
  หลักฐานการเงินของผู้รับรอง หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของ ผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
  หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 12. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริษัทจะแจ้งอีกครั้ง)
   

ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนที่ 1:
ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการกับบริษัท หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและSponsor อาจจะสัมภาษณ์ที่สำนักงาน หรืออาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email หรือตามความสะดวกของทั้งสองฝ่าย

ขั้นตอนที่ 2:
ประสานงานเพื่อปรึกษาหารือกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับลูกค้าทราบอย่างละเอียดและส่งรายการเอกสารให้กับลูกค้าและSponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3:
ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารของลูกค้า และ Sponsor /นัดตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนที่ 4:
รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม เพื่อเรียบเรียงเอกสารและเขียนจดมายอธิบายเหตุผลประกอบการขอวีซ่าและซักซ้อมการสัมภาษณ์ให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการยื่นใบสมัครขอวีซ่าให้กับลูกค้า โดยมีพนักงานดูแลลูกค้าที่สถานทูต


บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศไอร์แลนด์

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศ
นิวซีแลนด์

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศแคนาดา

เรียนภาษาอังกฤษที่ ดูไบ

เรียนผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาล ที่
ประเทศเยอรมนี