รับทำวีซ่านดูไบ ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่าดูไบ – UAE Visa (Dubai)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าดูไบ

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ชุด (เอกสารสีเท่านั้น)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

6. เอกสารการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท 

    หรือสำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

    หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

7. สำเนาใบจองโรงแรมที่ดูไบ

8. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ใบสูติบัตร (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (กรณีอายุไม่ถึง 22ปี และต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง)

วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa) 

ค่าบริการ + ค่าวีซ่า 6,500 บาท

Visa accepted - Sweden - GetVisaEasy