เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ

นโยบายในสำหรับวีซ่าคู่หมั้นประเทศอังกฤษ

จะต้องยื่นเรื่องนอกประเทศอังกฤษ นอกจากคู่หมั้นนั้นเป็นคนในส่วนอียู ไม่ได้มีสัญชาติอังกฤษ

เมื่อได้รับวีซ่าคู่หมั้นแล้วจะต้องจดทะเบียนสมรสกันภายในเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตามถ้ามีสาเหตุในการล้าช้าทางสถานทูตอาจจะต่ออายุวีซ่านั้นได้ตามสาเหตุ, คู่หมั้นที่ไม่มีสัญชาติอังกฤษนั้นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีและคู่หมั้นชาวอังกฤษนั้นต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป , ต้องมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างถาวรเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว , บุตรที่อายุน้อยกว่า 18 ปีของคู่หมั้นที่ไม่มีสัญชาติอังกฤษนั้นสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าบุตรนั้นไม่สามารถรับวีซ่าได้ในเวลาเดียวกัน แต่การยื่นเรื่องขอวีซ่าให้บุตรนั้นมีการดำเนินการที่ซับซ้อน สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าคู่สมรสได้ที่ประเทศอังกฤษ