รับทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน และวีซ่านักเรียน

getvisaeasy.com เรามีบริการยื่นวีซ่าออนไลน์และจัดเตรียมเอกสารให้กับท่านทุกขั้นตอน เพื่อให้การยื่นวีซ่าของคุณง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว Schengen Visa และวีซ่าแต่งงานด้วยราคามิตรภาพ ลูกค้าที่ผ่านมาใช้บริการแล้วบอกต่อ getvisaeasy.com เรารับประกันคุณภาพ และราคาถูก

บริการ

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าทำงาน

วีซ่าแต่งงาน

วีซ่านักเรียน

ประกันภัย

ตั๋วเครื่องบิน

เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่าฟรี

สำหรับประเทศในกลุ่มวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) มีจำนวน 26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เชค เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ ฮังการี โปแลนด์ สโลวีเนีย มอลต้า ลักเซมเบอร์ก สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกส สโลวาเกีย สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น เมื่อคุณมีวีซ่าเชงเก้น คุณก็สามารถข้ามไปเที่ยวในประเทศดังกล่าวได้เลย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในห้วงระยะเวลาของอายุวีซ่าที่คุณมีด้วยนะคะ

เรามีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาผู้ที่ยื่นขอวีซ่าแล้วไม่ผ่านท่านสบายใจได้หากใช้บริการกับเรา หรือหากท่านที่มีปัญหาเรื่องการการันตี หรือมีเงินน้อยกลัววีซ่าไม่ผ่านหรือบางท่านว่างงานกลัวขอวีซ่าไม่ผ่านไม่ต้องกังวลใจ เราช่วยท่านได้ ขอเพียงคุณไว้วางใจเรา

ประกันการท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั่วโลก

Getvisaeasy เรามีบริการรับทำประกันการท่องเที่ยวทั่วโลก ที่สามารถคุ้มครอง ท่านได้ในทุกประเทศที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยว แต่สำหรับท่านที่ประสงค์จะทำประกันการท่องเที่ยวเพื่อขอวีซ่านั้น หากวีซ่าท่านไม่ผ่าน ท่านยังสามารถทำการขอเงินประกันคืนได้เต็มจำนวน หรือหากแผนการเดินทางมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อน ท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลงประกันการเดินทางได้เช่นกัน โดยราคาของประกันนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ต้องการให้ประกันคุ้มครอง และจำนวนทุนประกันที่ท่านต้องการให้มีการคุ้มครอง


วีซ่าท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นสิ่งที่ใครๆหลายคนชื่อนชอบและอยากไป  บางประเทศมีแค่พาสปอร์ตก็ไปเที่ยวได้ แต่บางประเทศเราต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางเข้าประเทศของเขา

ทั้งนี้เงื่อนไขในการขอวีซ่าของแต่ละประเทศนั้น อาจแตกต่างกัน เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารในการประกอบการขอวีซ่าให้ตรงตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ เพื่อให้เราได้รับวีซ่าของประเทศนั้นๆ และโดยส่วนใหญ่เรื่องของเอกสารหลักๆ ในการใช้ขอวีซ่ามักจะไม่ค่อยแตกต่างกันมาก ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

 1.พาสปอร์ตหน้าแรกและหน้าที่ประทับตราเข้า – ออกประเทศทุกหน้า

2.บัตรประชาชน

3.ทะเบียนบ้าน

4.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถ้ามี)

5.ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)

6.ใบสูติบัตรของบุตร (ถ้ามี)

7.ในกรณีบุตรอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องมีผู้ดูแล แนบบัตรประชาชนและทะเบียนของผู้แล (ถ้ามี)

8.ใบรับรองงาน หรือ ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)  / ถ้าธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ภาพถ่ายประกอบด้วย

9.หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

10.บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ (ขอจากธนาคาร) **ขอก่อนวันยื่น 3-7 วัน**

11.หนังสือรับรองเงินในบัญชี (ขอจากธนาคารภาษาอังกฤษ) **ขอก่อนวันยื่น 3-7 วัน**

12.รูป 3.5×4.5 CM จำนวน 2 ใบ  ไม่เกิน 6 เดือน


วีซ่าทำงาน

สำหรับการขอวีซ่าทำงานนั้น หลายคนไม่เข้าใจในหลักการของการขอวีซ่าทำงาน และมักจะเข้าใจว่าหากเราต้องการจะไปทำงานต่างประเทศนั้นสามารถเตรียมเอกสารขอวีซ่าทำงานได้เลย ซึ่งตามหลักการแล้ว หากเรายังไม่ได้สมัครงานกับนายจ้างและยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์งาน และผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานของเขาแล้ว เราจะไม่สามรถคิดเรื่องทำวีซ่าทำงานได้เลย และที่สำคัญนายจ้างส่วนใหญ่เขาจะไม่เป็นสปอนต์เซอร์ให้ใครได้ง่ายๆ เลย หากคุณไม่ใช่แรงงานที่เขาขาดแคลนและมีทักษะตามที่เขาต้องการ เพราะตามหลักการจ้างงานแล้วเขาจะต้องแสวงหาแรงงานจากในประเทศของเขาให้ได้ก่อน และหากหาไม่ได้เขาจึงจะสามารถทำเรื่องขออนุญาตกรมแรงงานเพื่อขอนำเข้าแรงงานที่มาจากต่างประเทศได้ 

หากเราโชคดีสมัครงานกับนายจ้างที่อยู่ต่างประเทศได้ และนายจ้างพร้อมที่เตรียมเอกสารให้พร้อมเซ็นสัญญาว่าจ้างงานกับเราแล้วนั้น เขาจะเตรียมเอกสารฝั่งนายจ้างให้เรา จำพวกสัญญาจ้างงานที่จัดทำขึ้นอย่างถูกกฏหมาย ตามระเบียบของประเทศนั้นๆ พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ ของนายจ้างเพื่อประกอบสัญญาจ้างที่เขาจะแนบเอกสารมาให้เรา ส่วนของผู้สมัครนั้น ก็จะเป็นเอกสารส่วนตัวทั้งหมด รวมถึงวุฒิการศึกษา หรือหลักฐานการสอบวัดระดับภาษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่นเขาระบุ หรือเอกสารอื่นๆ ตามระเบียบของประเทศนั้นๆ กำหนด ซึ่งแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกัน จึงควรตรวจสอบข้อมูลของแต่ละประเทศเพื่อความถูกต้อง และชัดเจนอีกครั้ง


วีซ่าแต่งงาน

การเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าเพื่อไปแต่งงานต่างประเทศหรือการขอวีซ่าติดตามสามีนั้น แต่ละประเทศมีเงื่อนไขในการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมาก เอกสารฝ่ายชายท่านสามารถดูข้อกำหนดได้ที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ 

ส่วนเอกสารของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย ที่เป็นคนไทย สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ต้อง

เตรียมมีดังนี้ 

1. พาสปอร์ต ของผู้ขอวีซ่า อายุมากกว่า 6 เดือน 

2. หนังสือรับรองโสด      

3. ใบเกิด           

4. ใบเปลี่ยนชื่อ      

5. ทะเบียนบ้าน

6. บัตรประชาชน     

7.  Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

8.  รูปถ่าย ขนาด 4.5 x 3.5 CM จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน 

รีวิวการใช้บริการ
จากลูกค้า

ขอบคุณบริษัท GetVisaEasy ที่ดูแลการทำวีซ่าให้ทุกขั้นตอน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาที่ดีก่อนและหลังทำ โดยไม่ทิ้งลูกค้า หากใครสนใจที่จะยื่นวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ ผมขอแนะนำบริษัท GetVisaEasy ท่านจะไม่ผิดหวังครับ

– Teetrajong

ผมเรียนออนไลน์กับบริษัทพี่นิน และใช้บริการยื่นวีซ่านักเรียนมาเรียนที่นิวซีแลนด์กันพี่นิน ซึ่งผมอายุ 47 ปีแล้ว แต่ขอวีซ่านักเรียนผ่าน สุดยอดมากครับ GetVisaEasy ดูแลลูกค้าดีจริงๆครับ

– เดชน์

สวัสดีค่ะ ดิฉันเคยถูกปฏิเสธวีซ่าฟินแลนด์มา 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 มาใช้บริการของ GetVisaEasy บริษัททำเอกสารให้แน่นมาก และให้คำปรึกษาดีมาก ยื่นครั้งเดียวผ่านเลยค่ะ ขอบคุณบริษัทที่รับดูแลเคสยากๆ อย่างดิฉันนะคะ

– Nataporn

ในนามผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะยื่นวีซ่าไปประเทศไหน โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันไว้ใจบริษัท GetVisaEasy มากค่ะ เพราะบริษัทให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง บริการหลังการขายดี มีประสบการณ์มาก จึงไว้ใจบริษัทนี้ค่ะ

– Wan

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

นอร์เวย์

สวีเดน

เดนมาร์ก

ฟินแลนด์

ไอซ์แลนด์

เยอรมนี

ฝรั่งเศส

เบลเยียม

เนเธอร์แลนด์

ออสเตรีย

สเปน

อิตาลี

สวิตเซอร์แลนด์

อังกฤษ

สหรัฐอเมริกา

ออสเตรเลีย

จีน

เกาหลีใต้

กรีซ

ฮังการี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นิวซีแลนด์

ไอร์แลนด์

Visa approved stamp

ติดต่อ GetVisaEasy

ทะเบียนเลขที่ : 046356 3001509
LineID: @069bzqgz
WhatsApp: wa.link/xguiho

ผศ.ดร.พราวรวี ประทุมชาติ

กรรมการผู้จัดการ

Eivind Pedersen

ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

สิรินาถ มะโนมั่น

ผู้ช่วยผู้จัดการ

เมวลิน มิ่งขวัญ

พนักงานฝ่ายดูแลลูกค้า

Peter Bonaccorsi

ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

นันทิกานต์ เพ็งจันทร์

พนักงานดูแลวีซ่านักเรียน

Mrs.Nerissa Awungafac Mbe-Cho

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

ลลิตา โพธิ์พูดชา

แอดมิน

นายฐปนวรรธน์ดลไสว

ตำแหน่ง พนักงานดูแลลูกค้า

The cheap, fast way to send money abroad