เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าคู่หมั้น/วีซ่าติดตามสามีนอร์เวย์

รายการเอกสารที่คุณต้องส่งเมื่อสมัครการย้ายถิ่นฐานของครอบครัวผู้สมัครควรส่งเอกสารบางส่วนและเอกสารอื่นๆ จากผู้สนับสนุนของคุณ ทำเครื่องหมายทุกเอกสารที่ส่งในรายการตรวจสอบ กรอกแบบสอบถามและลงนามในหน้าสุดท้ายคุณในฐานะผู้สมัครควรส่งรายการตรวจสอบ แบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สถานีตำรวจในท้องที่หรือหน่วยงานบริการต่างประเทศ คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางและเอกสารทั้งหมดในรูปแบบต้นฉบับที่หน่วยบริการต่างประเทศหรือสถานีตำรวจเอกสารต้นฉบับที่เป็นทางการจากประเทศบ้านเกิดของคุณต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานตุลาการ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้สองวิธีขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากประเทศใด ไม่ว่าคุณจะได้รับตราประทับอัครสาวกหรือคุณได้รับเอกสารรับรอง ตรวจสอบกับสถานทูตของคุณหรือที่ www.udi.no/apostille หากคุณไม่แน่ใจว่ากฎข้อใดมีผลบังคับใช้กับคุณให้ดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลนอร์เวย์ในประเทศที่คุณจะส่งใบสมัครนำสำเนาเอกสารต้นฉบับและฉบับแปลที่รับรองแล้วมาด้วยสำเนาต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เหมาะสม 

เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษานอร์เวย์ อังกฤษ เยอรมัน สเปน หรือฝรั่งเศส ต้องแปลเป็นภาษานอร์เวย์หรืออังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับอนุญาต/ได้รับการรับรองจะต้องระบุไว้ในการแปลที่แปลเอกสารและเมื่อ