รับทำวีซ่าประเทศจีน รวดเร็ว ราคาถูก

วีซ่าจีน – Visa China

รับวีซ่าประเทศจีน รวดเร็ว ราคาถูก

วีซ่าท่องเที่ยวจีน

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุเหลือเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2. รูปถ่ายวีซ่าจีน 2 ใบ (ระเบียบตามภาพด้านบน)
3. ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา
4. ที่อยู่ปัจจุบัน
5. วันเดินทาง และเมืองที่ไป
6. เบอร์โทรติดต่อ

เอกสารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

1. สำเนาสูติบัตร
2. ชื่อโรงเรียน หรือ สถานศึกษา
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีไม่ตรงกับสูติบัตร)
4. กรณีเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ไม่ได้เดินทาง (ห้ามเซ็นทับข้อมูลบัตร)
5. กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ * ขอได้ที่สำนักงานเขต


ประเภทของวีซ่า

ซ่าท่องเที่ยว / ประเภทวีซ่า L
เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศจีน สามารถอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 30 วัน

วีซ่านักเรียน

– วีซ่านักเรียนประเภทวีซ่า X1 : เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีน โดยอาศัยอยู่ในประเทศจีน
ได้มากกว่า 180 วัน
– ประเภทวีซ่า X2 : เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีน โดยอาศัยอยู่ในประเทศจีน
ได้ไม่เกิน 180 วัน

 วีซ่าธุรกิจ / ประเภทวีซ่า M

– เพื่อการทำธุรกิจการค้า

วีซ่าทำงาน / ประเภทวีซ่า Z

– เพื่อเข้ามาทำธุรกิจการค้า การแสดงเชิงพาณิชย์

วีซ่าเยี่ยมญาติ

– ประเภทวีซ่า Q1 : ผู้สมัครที่ขอวีซ่าไปพบกับครอบครัว ควรเป็นสมาชิกของครอบครัวจีน หรือเป็นสมาชิกของครอบครัวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่จีนอย่างถาวรมาแล้ว  ผู้สมัครไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์อุปการะเลี้ยงดูหรือเพราะเหตุผลอื่นๆที่จะขอเข้าไปอาศัยอยู่ประเทศจีนนั้น ขอเข้าอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 180 วันขึ้นไป

– ประเภทวีซ่า Q2 : ในการเข้าเยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติที่เป็นสัญชาติจีนในประเทศจีนหรือมีญาติชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรในประเทศจีน จึงจะสามารถเข้าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 180 วัน การเข้าเยี่ยมชม การดูงาน หรือการทำงาน การเรียนต่อในประเทศจีน ตลอดจนธุระส่วนตัว

วีซ่าติดตาม

       ประเภทวีซ่า S1 : ผู้สมัครจะต้องมีพ่อเเม่ ผู้ปกครอง คู่สมรส ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็นชาวต่างชาติที่กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว ;เเละบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีนซึ่งล้วนจะต้องมีอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 180 วันขึ้นไป

ประเภทวีซ่า S2 : การเข้าเยี่ยมชมในช่วงระยะสั้นในประเทศจีน อันเนื่องมาจากการทำงาน การศึกษาหรือเหตุผลอื่นๆผู้สมัครมีญาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่อจะสามารถพำนักอาศัยได้ไม่เกิน 180 วัน

วีซ่า Multiple Entries

คือ วีซ่าที่เราจะสามารถเข้า-ออก ประเทศนั้นๆ กี่ครั้งก็ได้ตามที่เราต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 33 mm x 48 mm

– ห้ามยิ้ม
– ถ่ายหน้าตรง
– เสื้อสุภาพ สีเข้ม (ห้ามใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน)
– เห็นใบหู และคิ้วชัดเจน
– ห้ามใส่แว่น หรือเครื่องประดับ 
– ห้ามใส่หมวก
– ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ 
– พื้นหลังขาวเท่านั้น
– คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า

บริการจัดทำเอกสาร
เรามีบริการ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
2. แปลเอกสาร ส่วนตัว ไม่เกิน 3 ฉบับ ที่จำเป็นในการขอวีซ่า
3. จองนัดหมายยื่นวีซ่า
4. จองโรงแรม
5. จองตั๋วเครื่องบิน
6. ประกันการท่องเที่ยว เราทำประกันให้แต่ลูกค้าจ่ายค่าประกันเองตามจริง
7.แผนการท่องเที่ยว


สถานที่ยื่นวีซ่า

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
แฟกซ์ 02-207-5988,022075933 Call Center 02-207-5888
วันเปิดทำการ :วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)