รับทำวีซ่าอิตาลี ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่าอิตาลี – Visa Italy

ประเทศอิตาลี เป็นประเทศที่มีสถาปัตยกรรมต่างๆ สวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจทำให้นักท่องเที่ยว อยากจะเข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ ในอดีต ที่ยังคงงดงามที่ยังเหลือไว้ให้ชาวต่างชาติได้เดินทางไปชื่นชมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งประเทศในฝันที่หลายๆ คนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะการได้ล่องเรือในแม่น้ำเวนิช หรือชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ รวมถึงลิ้มรสอาหารต้นตำหรับจากประเทศอิตาลี พร้อมกับบรรยากาศอันงดงามตระการตา ปัจจุบันประเทศสวีเดนไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตสวีเดนโดยตรงได้ และได้มอบให้ตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูต โดยทุกคนต้องยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนเท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี (วีซ่าเชงเก้น)

ประเทศอิตาลีอยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่าซึ่งมี จำนวน 26 ประเทศได้ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เชค เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สเปนโปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น ถ้าคุณมีวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี คุณก็สามารถข้ามประเทศไปเที่ยวประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้เลย

เอกสารการยื่นขอวีซ่าอิตาลี

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป  (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น  รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา
ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

3. หลักฐานการทำงาน  ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท ใช้
– จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น
– (จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN ไม่ต้องระบุสถานทูต)
– ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน

4. ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน (จากทางธนาคารจะต้อง มีอายุไม่เกิน 7 วัน ณ วันยื่นขอวีซ่า) Statement ตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้

6. Bank Certificate ตัวจริง ที่ทางธนาคารออกให้

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. ใบจองโรงแรม

9. โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

10. ประกันการเดินทาง

11. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

12. เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

13. เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

1. กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่าย
ให้จดหมายเชิญ ที่มีลายเซ็นต์ของผู้เชิญ (แบบฟอร์มจดหมายเชิญ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้เชิญ

3. สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี (ถ้ามี)

4. ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย

5. ใบ Fidejussione ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา

สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย
ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
โทร 02-250-4970 อีเมล์ : [email protected]
website: ambbangkok.esteri.it

Italy Visa Application Center – VFS Global
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี – VFS Global

ที่อยู่ ห้อง 322 เอ และห้อง 329 ชั้น 3 ศูนย์การค้ารีเทลเซ็นเตอร์ อาคารออล ซีซั่นเพลส เลขที่ 87/2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-118-7001 อีเมล์ : [email protected]
website: vfsglobal.com/italy/thailand