รับทำวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ – Visa Switzerland

รับทำวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก และอยู่ในกลุ่มวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความสำคัญ ในด้านการลงทุนในระดับนานาชาติมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งในฐานะผู้ลงทุน และประเทศเจ้าบ้านสำหรับบริษัทต่างชาติ เนื่องจากมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใจกลางทวีปยุโรป ความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมือง และมีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังมีนโยบายเปิดกว้างสำหรับการลงทุน และยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากไปเที่ยวชม

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่า
2. รูปถ่าย 2 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม พื้นหลังสีขาว ถ่ายให้เห็นหู และไม่ใส่เครื่องประดับ
3. หนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
5. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
7. ประกันการเดินทาง ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ประมาณ 1,500,000 บาท
8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
9. แผนการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ
10.  หนังสือรับรองบริษัท /หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่/ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
11. เอกสารจากผู้เชิญ กรณีมีผู้เชิญ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,300 / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 2,900 / คน

ค่าบริการ 2,900 บาท เรามีบริการ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
2. แปลเอกสาร ส่วนตัว ไม่เกิน 3 ฉบับ ที่จำเป็นในการขอวีซ่า
3. จองนัดหมายยื่นวีซ่า
4. จองโรงแรม
5. จองตั๋วเครื่องบิน
6. ประกันการท่องเที่ยว เราทำประกันให้แต่ลูกค้าจ่ายค่าประกันเองตามจริง
7. แผนการท่องเที่ยว
8. เขียนจดหมายแนะนำตัว และจดหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ   จ่ายเพียง 2,900 บาท สุุดคุ้มเอกสารพร้อมยื่นวีซ่า

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330

ทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30น.โทร:02-118-7015

อีเมล์: info.swth@vfshelpline.com

website: www.vfsglobal.ch/Switzerland

ยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00น., รับเล่ม: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

website: eda.admin.ch/bangkok

รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย, 
ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล  
เป็นตัวแทนรับยื่นวีซ่า ของประเทศลิกเตนสไตน์