การย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศ

  การย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาเงินในการดำรงชีพไม่พอใช้ อยากมีชีวิตใหม่เพราะเชื่อว่าต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตดีกว่าประเทศไทย ต้างการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ให้บุตรหลานในอนาคต บ้างคนอยากจะย้ายประเทศเพราะเบื่อการเมือง บางคนอยากย้ายประเทศเพราะที่ต่างประเทศได้ค่าจ้างในการทำงานสูงกว่าประเทศไทยจึงแสวงหาเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่หนทางในการเดินเรื่องย้านถิ่นฐานนั้นเป็นไปได้ยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างเป็นไปได้แต่เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเดินตามฝันอย่างมีหลักการ ความฝันนั้นจึงจะสำเร็จได้