รับทำวีซ่าท่องเที่ยว เยอรมันนี

วีซ่าเยอรมันนี – Germany visa

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว เยอรมันนี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถานเอกอัครราชทูตฯได้มอบหมายให้บริษัท VFS Global ทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นแทน ในส่วนของดำเนินการคำร้องด้านอื่นๆนั้น ยังคงกระทำโดยสถานทูตต่อไปเช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยังคงสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น และวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เชียงใหม่และภูเก็ตได้ สำหรับการรับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี เช่น วีซ่าเพื่อติดตามไปอยู่กับครอบครัว วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าเพื่อการศึกษา นั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านยังต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เชียงใหม่และภูเก็ตเช่นเดิม

วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน (วีซ่าเชงเก้น)

ประเทศเยอรมันอยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่าซึ่งมี จำนวน 26 ประเทศได้ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เชค  เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สเปนโปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น ถ้าคุณมีวีซ่าประเทศเยอรมันนี คุณก็สามารถข้ามประเทศไปเที่ยวได้เลยนะคะ


Germany: opportunity card visa ต้องการขอวีซ่าเพื่อเปิดโอกาสให้ไปสมัครงานที่เยอรมัน คลิ๊กที่นี่:


เอกสารที่ท่านต้องแสดงในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน
– มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
– เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
– ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ  รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก

5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ

6. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก
วงเงินความคุ้มครองไม่ต่่ำกว่า 30,000.– เหรียญยูโร

7. หลักฐานการทำงาน สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการทำงานระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน
7.1สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)
7.2 สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย
    สูติบัตร , หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
7.3   ในกรณีที่ผู้มีอานาจปกครองไม่มาปรากฏตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอานาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)

8. หลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวและหลักฐานการเงิน

9. หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

10. ในกรณีที่เดินทางเข้าหลายประเทศ: แผนการเดินทางโดยละเอียด

11. หลักฐานการจองเที่ยวบิน (ขาไป-กลับ)

12. ในกรณีเดินทางกับบริษัทท่องเที่ยว: หลักฐานยืนยันการจองที่พักหรือบัตรจองที่พักฉบับจริงจากบริษัทท่องเที่ยวหรือบริษัทที่จัดทัวร์ โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกจากบริษัทที่จัดการด้านการท่องเที่ยว

13. สมุดบัญชีเงินฝากของท่านหรือผู้ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย หรือหลักฐานการเงินอื่นๆที่เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

14. หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์(มีชื่อเป็นผู้ถือครอง) ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร

บริการจัดทำเอกสาร
– กรอกใบสมัคร
– แปลเอกสาร
– จองโรงแรม
– ทำแผนการท่องเที่ยว
– เขียนจดหมายแนะนำตัว
– เขียนจดหมายของผู้การัน
– เตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่น
– จองตั๋งเครื่องบิน

Visa accepted - Netherlands - GetVisaEasy

Germany Visa Application Center – VFS Global
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี – VFS Global

ที่อยู่ อาคารจามจุรีสแควร์ ยูนิต 404 เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

โทร. +66 2 287 90 00