รับทำวีซ่าฮังการี ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่าฮังการี – Visa Hungary

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า ให้นำไปด้วย พร้อมสำเนา) 

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

6. ใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)

7. หลักฐานการทำงาน

– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

– จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร 

   โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น 

9. หลักฐานการจองโรงแรมหรือที่พัก (ฉบับจริง)

10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ

11. ประกันสุขภาพเดินทาง ซึ่งแสดงว่า ได้ให้ การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

12. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้แทนทางกฎหมาย ในการรับรองค่าใช้จ่าย

13. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

14. กรณีท่องเที่ยว ต้องมีใบจองโรงแรม และแผนการท่องเที่ยว


Hungary Visa Application Center – TLS Contract
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฮังการี – TLS Contract
ที่อยู่อาคาร สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Visa accepted - Sweden - GetVisaEasy