รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

วีซ่าเนเธอร์แลนด์ – Netherlands visa

รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด ทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่ ทำงานหรือท่องเที่ยวค่อนข้างมาก GetVisaEasy ยินดีที่จะให้บริการยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ให้แก่ลูกค้าทั่วไป เราพร้อมให้บริการปรึกษาแก่ บุคคลทั่วไป ในการยื่นขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ก่อนปริ้นเอกสารผ่านระบบออนไลน์และเตรียมเอกสารพร้อมทำการนัดหมายในการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานฑูตต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตเนเธอร์แลนด์โดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ (วีซ่าเชงเก้น)

ประเทศอิตาเนเธอร์แลนด์ ลีอยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่าซึ่งมี จำนวน 26 ประเทศได้ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เชค เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สเปนโปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 

ดังนั้น ถ้าคุณมีวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์  คุณก็สามารถข้ามประเทศไปเที่ยวประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้เลย

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า
   พร้อมสำเนา 1 ชุด + หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 5 cm x 4 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ
  (แนะนำให้ผู้สมัครควรทำการจองไว้เท่านั้นจนกระทั่งวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงชำระเงินภายหลัง)

5. ประกันการเดินทางจะต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท  

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมที่ระบุชื่อของผู้เดินทางอย่างชัดเจตารางการเดินทาง

7. หนังสือรับรองการทำงาน
กรณีลูกจ้าง(ตัวจริง) หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของ
ผู้สมัครระบุจำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ,ตำแหน่ง,เงินเดือนที่ได้รับ,วันที่เริ่มเข้าทำงาน
(อายุไม่เกิน 30 วัน )
กรณีเจ้าของกิจการ  หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ
(หนังสือจดทะเบียนบริษัทมีอายุไม่เกิน 90 วัน)
กรณีนักเรียนนักศึกษา(ตัวจริง) หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
(อายุไม่เกิน 30 วัน)

8. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น Update ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

** กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่าน้ัน ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย(Sponsor letter) เป็นภาษาอังกฤษของผู้ออกค่าใช้จ่าย เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบเกิด

– ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– การพิจารณาผลวีซ่าอยู่ที่ดุลยพินิจสถานทูต
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,300 / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 2,900 / คน

ค่าบริการ 2,900 บาท เรามีบริการ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
2. แปลเอกสาร ส่วนตัว ไม่เกิน 3 ฉบับ ที่จำเป็นในการขอวีซ่า
3. จองนัดหมายยื่นวีซ่า
4. จองโรงแรม
5. จองตั๋วเครื่องบิน
6. ประกันการท่องเที่ยว เราทำประกันให้แต่ลูกค้าจ่ายค่าประกันเองตามจริง
7. แผนการท่องเที่ยว
8. เขียนจดหมายแนะนำตัว และจดหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ   จ่ายเพียง 2,900 บาท สุุดคุ้มเอกสารพร้อมยื่นวีซ่า

Visa accepted - Netherlands - GetVisaEasy

ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)

ชั้น 29 อาคาร เดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   โทร: 02-118-7003 อีเมล์: info.nlth@vfshelpline.com
เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00
Web: vfsglobal.com/netherlands