รับทำวีซ่านอร์เวย์ ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่านอร์เวย์ – Norway visa

รับทำวีซ่านอร์เวย์ราคาถูก

     ประเทศนอร์เวย์ เป็นประเทศที่สวยงามมาก ซึ่งคนไทยหลายคนนิยมไปท่องเที่ยวดูแสงเหนือ หรือการปีนเขาเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงาม  รวมถึงการเดินทางไปทำงานหรือแต่งงานกับคนนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีขั้นตอนในการขอวีซ่าค่อนข้างยาก อยู่ในอันดับต้นๆ เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างละเอียด อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเพิ่มขึ้น ทำให้การขอวีซ่านอร์เวย์ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

     ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนของการจองวันยื่นวีซ่าล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยื่นขอวีซ่า สามารถกำหนดวันเดินทางในการนำเแกสารไปยื่นวีซ่าขอวีซ่าได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถจองผ่านเว็บ VFS ก่อนจะยื่นใบสมัครออนไลน์ ดังนั้น การจัดลำดับขั้นตอนในการเตรียมตัวในการยื่นขอวีซ่า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และต้องอาศัยผู้เชียวชาญในการช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าออนไลน์  และจากประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าให้ลูกค้าที่ผ่านมา ลูกค้าทั้งหมดที่ใช้บริการ getvisaeasy.com วีซ่าผ่าน 100% เนื่องจากเราได้ทำการวิเคราะห์เอกสารและใส่ใจดูแลลูกค้าในการจัดทำเอกสารอย่างละเอียด รวดเร็วและราคาถูก

วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ (วีซ่าเชงเก้น)

ประเทศนอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) นั่นหมายความว่า ถ้าคุณมีวีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ คุณก็สามารถเข้า-ออกประเทศ       ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า จำนวน 26 ประเทศได้ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย          ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น ถ้าเรามีวีซ่าประเทศดังที่กล่าวมานั้น เราสามารถข้ามประเทศไปเที่ยวได้เลย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในห้วงอายุของวีซ่าที่เราได้รับด้วย รู้อย่างนี้แล้วขอให้ทุกท่านเที่ยวให้คุ้มค่ากับวีซ่าที่ได้เลยนะคะ

เอกสารยื่นขอวีซ่านอร์เวย์

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,
ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตรParagraph

4. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ
บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) 

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา
หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (Medical Insurance)

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,300 / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 2,900 / คน


ค่าบริการ 2,900 บาท เรามีบริการ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
2. แปลเอกสาร ส่วนตัว ไม่เกิน 3 ฉบับ ที่จำเป็นในการขอวีซ่า
3. จองนัดหมายยื่นวีซ่า
4. จองโรงแรม
5. จองตั๋วเครื่องบิน
6. ประกันการท่องเที่ยว เราทำประกันให้แต่ลูกค้าจ่ายค่าประกันเองตามจริง
7. แผนการท่องเที่ยว
8. เขียนจดหมายแนะนำตัว และจดหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ   จ่ายเพียง 2,900 บาท สุุดคุ้มเอกสารพร้อมยื่นวีซ่า

Visa accepted - Norway - GetVisaEasy

สถานที่ยื่นขอวีซ่านอร์เวย์

VFS Nordic Visa Application Center
อาคารเทรนดี้ 8 ชั้น สุขุมวิทซอย 13, กรุงเทพมหานคร (สถานีรถไฟฟ้านานาหรืออโศก)

สถานทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย
Royal Norwegian Embassy
อาคารยูบีซี 2 ชั้น 18 เลขที่ 591
ถนนสุขุมวิท ซอย 33 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-0230 โทรสาร : 0-2262-0218
E-mail : emb.bangkok@mfa.no
URL: https://www.norway.no/en/thailand/