รับทำวีซ่าออสเตรีย รวดเร็วและราคาถูก

วีซ่าออสเตรีย – Austria visa

รับทำวีซ่าออสเตรีย  ราคาถูก

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นผู้สมัครไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าเกิน 90 วันได้ สำหรับชาวไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรียจะต้องทำการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง และสามารถเดินทางข้ามเขตพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อพำนักอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน) ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น

วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น) นั้นอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้พำนักอาศัยในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน) ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น
ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องจำเป็นต้องคำนวณระยะเวลาในการพิจารณาให้ตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น

เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภทของประเทศออสเตรีย

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (บริษัทกรอกให้)

2. พาสปอร์ต ที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว 4.5 cm x 3.5 cm และเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
และต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

4. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
หรือจดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐานการจองโรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. ประกันการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

9. หนังสือเชิญต้นฉบับของผู้เชิญพร้อมทั้งระบุรายละเอียด และจุดประสงค์ของการเดินทางและผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้

10. เอกสารของผู้เชิญ (พาสปอร์ต, หนังสือรับรองรายได้, หนังสือการเป็นผู้สปอนเซอร์)
กรณีมีผู้เชิญหรือออกค่าใช้จ่ายให้

บริการจัดทำเอกสาร
– กรอกใบสมัคร
– แปลเอกสาร
– จองโรงแรม
– ทำแผนการท่องเที่ยว
– เขียนจดหมายแนะนำตัว
– เขียนจดหมายของผู้การัน
– เตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่น
– จองตั๋งเครื่องบิน

Visa accepted - Sweden - GetVisaEasy

ศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรีย  VFS Global Austria
อาคารเดอะพลาซ่าชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ 405  อาคารจัตุรัสจามจุรี  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 12:00 น. และ เวลา 13:00 น.-16:00 น. 
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 น. – 16:00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
สำหรับการสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า :
ท่านสามารถติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรียได้ที่หมายเลข +662 118 7008
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 16:00 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected]

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรีย เชียงใหม่
อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 14.30 น.
นอกเวลาทำการ: เสาร์ 09.00 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เวลารับหนังสือเดินทาง: จันทร์ – ศุกร์ 14.30 – 15.30 น.