บริการวีซ่าสเปนราคาถูกและรวดเร็ว

วีซ่าสเปน Spanish Visa

รับทำวีซ่าสเปน ราคาถูก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศสเปนได้ แต่ต้องทำการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง และยังสามารถเดินทาง เข้า – ออก ในประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่าได้ เพื่อพำนักอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน) ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น

ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ผู้ยื่นจะต้องทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยอยู่นานที่สุดในการเดินทาง หรือ ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง ดังนั้น หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผิดสถานทูตหรือเดินทางไปในประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ออกวีซ่าให้ท่านนั้น อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศหรือเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้

เอกสารวีซ่าท่องเที่ยว (กรณีการันตีตัวเอง)

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาดขน 3.5 x 4.5  จำนวน 2 รูป

3. หลักฐานการทำงาน
3.1)  เงินเดือน อายุงาน และ วันลาหยุดงาน
3.2) สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง  
เงินเดือน ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
3.3) สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา

4. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลัง อย่างน้อย  6 เดือน

5. ใบจองโรงแรม/ที่พัก

6. ประกันการเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร  หรือ1,500,000 บาท

ธุรกิจ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา กีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

1. หลักฐานการจองโรงแรม/ ที่พัก

2. จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ
โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง

3. เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการนำแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
– การจองบัตรเข้างาน โปรแกรมการประชุมหรืองานแสดงโดยระบุรายละเอียดของ
– หน่วยงาน อุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น ตั๋วงานแสดงสินค้า บัตรเชิญการประชุม

กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน การศึกษา

1. จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่าย และผู้เดินทาง โดยต้องระบุว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งหมดด้วย (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น)

2. สำเนาสูติบัตร/ สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

3. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ของผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)

4. ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับใคร เกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร

กรณีธุรกิจ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา

1. จดหมายชี้แจงจากบริษัท/หน่วยงาน ในประเทศไทย โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
รายละเอียดต่างๆ ในการเดินทาง รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

2. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ของบริษัท/หน่วยงาน ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และจะต้องระบุด้วยว่าออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร

3. ถ้าหากผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดง หลักฐานการ 
ใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และวีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า
1) ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน ผู้ใหญ่ € 80
2)ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,400 บาท
3)ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่น (BLS) 520 บาท
4)ค่าบริการรับทำวีซ่า 7,940 บาท
5) ประกันการเดินทาง และอุบัติเหตุ  ลูกค้าจ่ายค่าประกันเองตามจริง
(425–3,035 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทางไป)

สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

123 ถ. รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 02-661-8284-7

Spain Visa Application Center – BLS International
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสเปน – BLS International

ที่อยู่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2 ยูนิต A / 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02-258-3524
เปิด (จ-ศ) 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 – 16.00 น.
รับเล่มคืน : 13:00 – 16.00 น.