รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

นิวซีแลนด์ – New Zealand

ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์มีบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ การขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ และการขอวีซ่าผ่านการยื่นเอกสาร

1. การขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ โดยเตรียมเอกสารเพื่อยื่นออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลและตอบคำถามทั้งหมดแล้วระบบออนไลน์จะแสดงรายการเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาให้คุณอัพโหลดผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถอัพโหลดขนาดสูงสุด 10MB ต่อไฟล์ และเอกสารทุกรายการต้องอัพโหลดในรูปแบบ PDF ยกเว้นรูปถ่ายหน้าตรงที่ต้องใช้ไฟล์รูปแบบ JPG โดยรายการที่ต้องอัพโหลดมี ดังนี้
1.1 รูปถ่ายหน้าตรง
1.2 รูปหนังสือเดินทาง พร้อมตราประทับทุกหน้า
1.3 บัตรประชาชน
1.4 ทะเบียนบ้าน
1.5 แผนการเดินทาง
1.6 หนังสือรับรองการทำงาน
1.7 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
1.8 หนังสือการันตีเงินฝาก
1.9 ตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ตอบคำถามว่าซื้อตั๋วแล้ว)
1.10 ใบขับขี่สากล (กรณีต้องการขับรถในนิวซีแลนด์)
1.11 เอกสารอื่น ๆ ที่สนับสนุนการยื่นคำร้อง (ระบุหัวข้อเอกสารเอง)

2. การขอวีซ่าผ่านการยื่นเอกสาร
2.1 หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา
2.2 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
2.3 หลักฐานการทำงาน
2.4 ประกันการเดินทาง
2.5 จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
2.6 หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
2.7 จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
2.8 หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก
2.9 หนังสือรับรอง จากธนาคาร
2.10 ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
2.11 เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสืออนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย
2.12 หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
2.13 หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์
2.14 จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศนิวซีแลนด์  (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 
2.15 กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น
2.16 ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้องตรวจสุขภาพตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง
2.17 ใช้ระยะเวลา ในการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 7 วันทำการ
2.18 Sponsorship Form for Temporary Entry – INZ1025 เป็นฟอร์มสำหรับการยื่นแสดงตัวผู้สนับสนุนทางการเงินในการเดินทาง ซึ่งจำเป็น ต้องกรอกเพิ่มเติมจากฟอร์ม INZ1017 กรณีเลือกมีผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยรองรับทั้งการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป องค์กรบริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐ


วันหยุดประจำปี 2562 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์
– กุมภาพันธ์ วันที่ 19
– เมษายน วันที่ 8, 15, 16
– พฤษภาคม วันที่ 1, 20
– กรกฎาคม วันที่ 16, 29
– สิงหาคม วันที่ 12
– ตุลาคม วันที่ 14, 23
– ธันวาคม วันที่ 5, 10, 31

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE )
40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-236-7138
เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่า: จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-654-3444