รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

นิวซีแลนด์ – New Zealand

ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์มีบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ การขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ และการขอวีซ่าผ่านการยื่นเอกสาร

1. การขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ โดยเตรียมเอกสารเพื่อยื่นออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลและตอบคำถามทั้งหมดแล้วระบบออนไลน์จะแสดงรายการเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาให้คุณอัพโหลดผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถอัพโหลดขนาดสูงสุด 10MB ต่อไฟล์ และเอกสารทุกรายการต้องอัพโหลดในรูปแบบ PDF ยกเว้นรูปถ่ายหน้าตรงที่ต้องใช้ไฟล์รูปแบบ JPG โดยรายการที่ต้องอัพโหลดมี ดังนี้
1.1 รูปถ่ายหน้าตรง
1.2 รูปหนังสือเดินทาง พร้อมตราประทับทุกหน้า
1.3 บัตรประชาชน
1.4 ทะเบียนบ้าน
1.5 แผนการเดินทาง
1.6 หนังสือรับรองการทำงาน
1.7 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
1.8 หนังสือการันตีเงินฝาก
1.9 ตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ตอบคำถามว่าซื้อตั๋วแล้ว)
1.10 ใบขับขี่สากล (กรณีต้องการขับรถในนิวซีแลนด์)
1.11 เอกสารอื่น ๆ ที่สนับสนุนการยื่นคำร้อง (ระบุหัวข้อเอกสารเอง)

2. การขอวีซ่าผ่านการยื่นเอกสาร
2.1 Visitor Visa Application
2.2 Sponsorship Form for Temporary Entry – INZ1025 เป็นฟอร์มสำหรับการยื่นแสดงตัวผู้สนับสนุนทางการเงินในการเดินทาง ซึ่งจำเป็น ต้องกรอกเพิ่มเติมจากฟอร์ม INZ1017 กรณีเลือกมีผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยรองรับทั้งการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป องค์กรบริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐ
2.3 หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา
2.4 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
2.5 หลักฐานการทำงาน
2.6 ประกันการเดินทาง
2.7 จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
2.8 หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
2.9 จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
2.10 หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก
– หนังสือรับรอง จากธนาคาร
2.11 ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส
– ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
2.12 -เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง 
 -คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง 
-ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง 
-มาประกอบด้วย
2.13 หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
2.14 หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์
2.15 จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศนิวซีแลนด์  (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) 
2.16 กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด 
-และชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น
2.17 ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้องตรวจสุขภาพตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง
2.18 ใช้ระยะเวลา ในการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 7 วันทำการ


ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าสถานทูต 5,000 บาท / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 3,500 บาท / คน

ค่าประกันขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง  –


วันหยุดประจำปี 2562 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์
– กุมภาพันธ์ วันที่ 19
– เมษายน วันที่ 8, 15, 16
– พฤษภาคม วันที่ 1, 20
– กรกฎาคม วันที่ 16, 29
– สิงหาคม วันที่ 12
– ตุลาคม วันที่ 14, 23
– ธันวาคม วันที่ 5, 10, 31

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE )
40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-236-7138
เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่า: จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-654-3444