รับทำวีซ่ากรีซ ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่ากรีซ – Visa Greece

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า ให้นำไปด้วย พร้อมสำเนา) 

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

6. ใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)

7. เอกสารประกอบเพิ่มเติมประกอบใบสมัคร
– สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ)
– ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ)
– สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย ให้ยื่น
(a) ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี (Work permit)
(b) ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Residence permit) และ
(c) วีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศไทย (Re-entry visa) พร้อมสำเนา 1 ชุด

8. หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง
– พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และหลักฐานการชำระภาษีเงินได้
– เจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐาน
การชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง)
– นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

9. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา และ Bank Statement 
ส่วนกรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงิน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัทฯ

9. ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันเดินทางไป-กลับ

10. ประกันชีวิตสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง 30,000 ยูโร

11. กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญ ระบุชื่อและวันที่เดินทางอย่างถูกต้องจากบริษัท
หรือหน่วยงานที่กรีซ พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ มาที่แผนกวีซ่าที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมาติดต่อยื่นวีซ่า

12. ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทาง
จากบิดาและ มารดา เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

Greece Visa Application Center
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ากรีซ

ที่อยู่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม.10500
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

Visa accepted - Sweden - GetVisaEasy