รับทำวีซ่าอเมริกา ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่าสหรัฐอเมริกา – Visa USA

การขอวีซ่าอเมริกา นับเป็นการขอวีซ่าที่ยากที่สุดของวีซ่าทั่วโลกเลยที่เดียว และกว่าจะได้รับวีซ่า ซึ่งมีความเข้มงวดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ 9/11 หรือเหตุวินาศกรรมที่มีความรุนแรงมาก จนทำให้การยื่นขอวีซ่ามีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

ท่านที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน หรือวีซ่าถาวรสำหรับเข้ามาอาศัยในประเทศแบบถาวรเช่นการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทำวีซ่าเองนั้นจะมีขั้นตอนมากมาย หากท่านมีปัญหาต่างๆ GetVisaEasy ยินดีให้บริการ ในราคาเป็นกันเอง เพื่อช่วยให้การยื่นขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นสถานทูตจะทำการตัดสินว่าผู้สมัครขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ในวันนัดสัมภาษณ์ ถ้าผู้สมัครขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวอเมริกาได้รับอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะทำการเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้และเจ้าหน้าจะถามท่านว่าจะให้ส่งหนังสือเดินทางคืนให้ท่าน ดังนี้

1. ส่งคืนทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาส่งคือ ประมาณ 3 วันทำการ (ส่งแบบ EMS)

2. ผู้สมัครมารับคืนเองที่สถานทูต ตามวันและเวลาที่สถานทูตกำหนด
(จะได้เร็วกว่าแบบส่งทางไปรษณีย์)
– ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาประมาณ 5,800 บาท
– วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามีอายุสูงสุดถึง 10 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอเมริกาว่าจะอนุมัติให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ระยะเวลาของวีซ่านานเท่าไร

การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามี  2 แบบ

1. B-1 คือ เพื่อธุรกิจ
2. B-2 คือ เพื่อพักผ่อน สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติ, ไปเพื่อพบแพทย์, ไปสัมนาหรือเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจได้ เป็นต้น

* หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอเมริกา โดยจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
(กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)

2. ใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า DS-160 ที่กรอกข้อมูลของผู้สมัครครบทั่วแล้ว พิมพ์ออกมา1 ชุด

3. รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว (5×5 เซ็นติเมตร) รูปสีเท่านั้น พื้นหลังสีขาว ห้ามตกแต่งรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเห็นสัดส่วนใบหน้าเกินกว่า 50% ของรูปถ่าย

4. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาต้องชำระที่ไปรษณีย์เท่านั้น

5. จดหมาย แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปหสรัฐอเมริกา

6. สำเนาสมุดบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

8. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)

วีซ่าประเภทนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
วีซ่าชนิด B-2  สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับ วีซ่าอเมริกา ประเภท B-1 / B-2 / J-1/ F-1

วีซ่า B-1/B-2/J-1/F-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 – B-1 เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
– วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2/J-1/F-1
– วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยและต้องการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิชาการ โดยผู้ขอจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้สูงสุด 2 ปี อีกทั้งได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน และไม่จำกัดจำนวนงาน


กระบวนการสัมภาษณ์

การไปสัมภาษณ์ที่สถานทูต และการเตรียมความพร้อม และกระบวนการการสัมภาษณ์
1)     เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
2)     ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ใส่แฟ้มให้เรียบร้อย
3)     นำสิ่งของติดตัวไปให้ได้น้อยที่สุด
4)     บัตรประชาชน (ใช้ฝากมือถือและกุญแจรถ ได้เพียงคนละชิ้น)
5)     ตรวจสอบที่ตั้งสถานทูต ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

 กรุงเทพฯ: 

ลง BTS เพลินจิต ทางออก 5 หรือMRTลุมพินี แล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ไปที่หน้าสถานทูตได้เลย หรือ ถ้านำรถส่วนตัวไป สามารถจอดได้ที่ตึกสินธรตรงข้ามสถานทูต เสียค่าบริการประมาน 100บาท/1ชั่วโมง

(สามารถซื้อของในตึกนั้นในราคาที่ต้องจ่ายค่าจอด แล้วให้ทางร้านประทับตราได้)

เชียงใหม่:

นั่งรถแดงไปลงหน้ากงสุลฯ หรือถ้านำรถมา สามารถจอดได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่หรือตลาดข้างๆ หากมาสายกว่าเวลานัด 1 ชั่วโมงจะต้องทำการจองคิวใหม่ในระบบอีกครั้ง แต่ไม่ต้องสมัครใหม่ 

(เลื่อนได้ 3 รอบเท่านั้น)

ขั้นตอนการสัมภาษณ์
  1. เข้าแถวต่อคิวช่องซ้ายสุด จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจกระเป๋า และเอกสารนัดหมาย
  2. เสร็จแล้วเข้าไปในอาคารฝากสัมภาระและมือถือในล๊อกเกอร์ สแกนสัมภาระ และร่างกาย
  3. นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตามเวลานัดของเรา เตรียมบัตรคิว เอกสารDS-160 และพาสพอร์ตให้พร้อม
  4. เจ้าหน้าที่เรียกคิว ตรวจสอบเอกสารที่เตรียมไว้ แล้วจะแปะ tracking no. ของไปรษณีย์ที่จะส่งพาสพอร์ตกลับมาให้เรา ไม่เสียค่าบริการ (ห้ามหายเด็ดขาด)
  5. ขึ้นบันไดไปต่อแถว เพื่อตรวจเอกสารอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่คนไทย รูปถ่าย หากไม่ผ่านจะมีตู้ถ่ายอัตโนมัติบริการ 120 บาท สแกนลายนิ้วมือทุกนิ้ว 2 ข้าง
6. ต่อคิวรอสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (พูดไทยได้บ้าง) บทสัมภาษณ์ (ประมาน15นาที) ส่วนใหญ่จะโดนถามจุดประสงค์การขอวีซ่าเดินทางไปไหนบ้างไปกี่วันทำงานอะไร รายได้เท่าไหร่ หากเดินทางพร้อมกันหลายคนสามารถสัมภาษณ์พร้อมกันได้เลยจะถามถึงความสัมพันธ์สามารถดู
7. การรอรับผลสัมภาษณ์: ตรวจสอบผล รอรับพาสพอร์ตคืนทางไปรษณีย์ เราจะรู้ตอนนั้นทันทีเลยว่าวีซ่าผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าผ่านเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าอีก 2-3วัน จะได้รับทางไปรษณีย์ (อาจจะเกินแล้วแต่ช่วงว่าคนเดินทางเยอะหรือไม่ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ) ถ้าไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะคืนพาสพอร์ตให้เลย พร้อมชี้แจงเหตุผล

         ได้รับวีซ่าส่งถึงบ้านแล้ว ก็รีบจัดกระเป๋า เตรียมออกท่องดินแดนแห่งสหรัฐอเมริกากันเลย!สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการวีซ่าสหรัฐอเมริกาผ่าน 2 ช่องทางเบอร์ติดต่อ 02-105-4110 หรือ เขียนอีเมล์ไปที่ [email protected]  ในเวลาทำการ 8.00-20.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ 

(หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและอเมริกา)

U.S. Embassy and Consulate in Thailand
สถานทูตอเมริกา
ที่อยู่ 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330