รับทำวีซ่าอเมริกา ราคาถูก และรวดเร็ว

สหรัฐอเมริกา – USA

การขอวีซ่าอเมริกา นับเป็นการขอวีซ่าที่ยากที่สุดของวีซ่าทั่วโลกเลยที่เดียว และกว่าจะได้รับวีซ่า ซึ่งมีความเข้มงวดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ 9/11 หรือเหตุวินาศกรรมที่มีความรุนแรงมาก จนทำให้การยื่นขอวีซ่ามีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

ท่านที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน หรือวีซ่าถาวรสำหรับเข้ามาอาศัยในประเทศแบบถาวรเช่นการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทำวีซ่าเองนั้นจะมีขั้นตอนมากมาย หากท่านมีปัญหาต่างๆ GetVisaEasy ยินดีให้บริการ ในราคาเป็นกันเอง เพื่อช่วยให้การยื่นขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นสถานทูตจะทำการตัดสินว่าผู้สมัครขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ในวันนัดสัมภาษณ์ ถ้าผู้สมัครขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวอเมริกาได้รับอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะทำการเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้และเจ้าหน้าจะถามท่านว่าจะให้ส่งหนังสือเดินทางคืนให้ท่าน ดังนี้

1. ส่งคืนทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาส่งคือ ประมาณ 3 วันทำการ (ส่งแบบ EMS)

2. ผู้สมัครมารับคืนเองที่สถานทูต ตามวันและเวลาที่สถานทูตกำหนด
(จะได้เร็วกว่าแบบส่งทางไปรษณีย์)
– ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาประมาณ 5,500 บาท
– วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามีอายุสูงสุดถึง 10 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอเมริกาว่าจะอนุมัติให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ระยะเวลาของวีซ่านานเท่าไร

การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามี  2 แบบ

1. B-1 คือ เพื่อธุรกิจ
2. B-2 คือ เพื่อพักผ่อน สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติ, ไปเพื่อพบแพทย์, ไปสัมนาหรือเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจได้ เป็นต้น

* หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอเมริกา โดยจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
(กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)

2. ใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า DS-160 ที่กรอกข้อมูลของผู้สมัครครบทั่วแล้ว พิมพ์ออกมา1 ชุด

3. รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว (5×5 เซ็นติเมตร) รูปสีเท่านั้น พื้นหลังสีขาว ห้ามตกแต่งรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเห็นสัดส่วนใบหน้าเกินกว่า 50% ของรูปถ่าย

4. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาต้องชำระที่ไปรษณีย์เท่านั้น

5. จดหมาย แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปหสรัฐอเมริกา

6. สำเนาสมุดบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

8. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)

วีซ่าประเภทนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
วีซ่าชนิด B-2  สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับ วีซ่าอเมริกา ประเภท B-1 / B-2 / J-1/ F-1

วีซ่า B-1/B-2/J-1/F-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 – B-1 เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
– วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2/J-1/F-1
– วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยและต้องการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิชาการ โดยผู้ขอจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้สูงสุด 2 ปี อีกทั้งได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน และไม่จำกัดจำนวนงาน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 5,500 / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว   3,000 / คน