รับทำวีซ่าสวีเดน ราคาถูก และรวดเร็ว

วีซ่าสวีเดน – Visa Sweden

ประเทศสวีเดน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สวยงามและมีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก และมีการขอวีซ่าค่อนข้างยากเนื่องจากมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างละเอียดและหลายขั้นตอน GetVisaEasy เราคือผู้มีประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าให้แก่ลูกค้าเราพร้อมให้บริการปรึกษาฟรีแก่บุคคลทั่วไป และให้บริการในราคาเป็นกันเอง ปัจจุบันประเทศสวีเดนไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตสวีเดนโดยตรงได้ และได้มอบให้ตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูต โดยทุกคนต้องยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนเท่านั้น

ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ดังนั้น ถ้าคุณมีวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวีเดน คุณก็สามารถเข้า-ออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นวีซ่าได้จำนวน 26 ประเทศได้ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชค เดนมาร์ก  เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ถ้าเรามีวีซ่าประเทศดังที่กล่าวมานั้น เราสามารถข้ามประเทศไปเที่ยวได้เลย นะคะ

ซ่าเชงเก้นสวีเดน (Schengen Visa Sweden) แบ่งออกเป็น 

1. วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน (Tourist Visa Sweden) : ซึ่งเหมาะใช้สำหรับการท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสวีเดนโดยไม่มีผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญ

2. วีซ่าเยี่ยมแฟนสวีเดน (Visa for Visiting Boyfriend or Girlfriend in Sweden)  เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีแฟนหรือคนรักเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

3. วีซ่าเยี่ยมเพื่อนสวีเดน (Visa for Visiting Friends in Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

4. วีซ่าเยี่ยมญาติสวีเดน (Visa for Visiting Relatives in Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีครอบครับหรือญาติพี่น้องที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

5. วีซ่าธุรกิจสวีเดน (Business Visa Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีธุรกิจในประเทศสวีเดนหรือจำเป็นต้องติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศสวีเดน

เอกสารยื่น วีซ่าสวีเดน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา

5. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

6. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

7. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

10. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )

11. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,300 / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 2,900 / คน

ค่าบริการ 2,900 บาท เรามีบริการ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
2. แปลเอกสาร ส่วนตัว ไม่เกิน 3 ฉบับ ที่จำเป็นในการขอวีซ่า
3. จองนัดหมายยื่นวีซ่า
4. จองโรงแรม
5. จองตั๋วเครื่องบิน
6. ประกันการท่องเที่ยว เราทำประกันให้แต่ลูกค้าจ่ายค่าประกันเองตามจริง
7. แผนการท่องเที่ยว
8. เขียนจดหมายแนะนำตัว และจดหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ   จ่ายเพียง 2,900 บาท สุุดคุ้มเอกสารพร้อมยื่นวีซ่า

Visa accepted - Sweden - GetVisaEasy

VFS GLOBAL THAILAND : ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน
10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-1187005  อีเมล์ : info.seth@vfshelpline.com  
เว็บไซต์ : www.vfsglobal.se/Thailand
เวลายื่นคำขอ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น.
เวลารับเล่มคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.00 น. – 16.00 น

EMBASSY OF SWEDEN : สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารแปซิฟิคเพลส 1, เลขที่ 140 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-2637200 E-Mail : ambassaden.bangkok@gov.se  
เว็บไซต์ :  Embassy of Sweden, Bangkok
เวลาเปิดทำการ : เวลา 08.00 – 12.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดนประจังหวัดเชียงใหม่
186/48 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเชียงใหม่กรีนวัลเลย์ 
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 099-3787773,053-298634  โทรสาร : 053-298632  
Email : konsulatcm@gmail.com
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.