รับทำวีซ่าสวีเดน ราคาถูก และรวดเร็ว

สวีเดน – Sweden

ประเทศสวีเดน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สวยงามและมีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก และมีการขอวีซ่าค่อนข้างยากเนื่องจากมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างละเอียดและหลายขั้นตอน GetVisaEasy เราคือผู้มีประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าให้แก่ลูกค้า  เราพร้อมให้บริการปรึกษาฟรีแก่บุคคลทั่วไป และให้บริการในราคาเป็นกันเอง

ปัจจุบันประเทศสวีเดนไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตสวีเดนโดยตรงได้ และได้มอบให้ตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูต โดยทุกคนต้องยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนเท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน

ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตสวีเดนโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่   เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูต ทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

ซ่าเชงเก้นสวีเดน (Schengen Visa Sweden) แบ่งออกเป็น 

1. วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน (Tourist Visa Sweden) : ซึ่งเหมาะใช้สำหรับการท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสวีเดนโดยไม่มีผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญ

2. วีซ่าเยี่ยมแฟนสวีเดน (Visa for Visiting Boyfriend or Girlfriend in Sweden)  เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีแฟนหรือคนรักเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

3. วีซ่าเยี่ยมเพื่อนสวีเดน (Visa for Visiting Friends in Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

4. วีซ่าเยี่ยมญาติสวีเดน (Visa for Visiting Relatives in Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีครอบครับหรือญาติพี่น้องที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

5. วีซ่าธุรกิจสวีเดน (Business Visa Sweden) : เหมาะใช้สำหรับบุคคลที่มีธุรกิจในประเทศสวีเดนหรือจำเป็นต้องติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศสวีเดน

เอกสารยื่น วีซ่าสวีเดน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. Appendix D- Family Appendix

5. หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการ คุณสามารถเลิกได้ 2 รูปแบบดังนี้

แบบที่ 1 ราคา 2,500 บาท
– รายละเอียดเอกสารในการขอวีซา
– ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์เคส
– กรอกแบบฟอร์มในการยื่นขอวีซ่า พร้อมจัดเตรียมเอกสาร
– นัดหมายวันยื่นวีซ่า
– จองตั๋วเครื่องบิน / จองโรงแรม

แบบที่ 2 ราคา ุ6,500 บาท
– รายละเอียดเอกสารในการขอวีซา
– ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์เคส
– กรอกแบบฟอร์มในการยื่นขอวีซ่า พร้อมจัดเตรียมเอกสาร
– นัดหมายวันยื่นวีซ่า
– จองตั๋วเครื่องบิน / จองโรงแรม
– แปลเอกส่วนตัวที่ใช้ยื่ขอวีซ่า (ทะเบียนบ้าน, แผนการท่องเที่ยว, ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบหย่า)
– ซื้อประกันการเดินทาง

EMBASSY OF SWEDEN : สถานทูตสวีเดน
ที่ตั้ง : ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค 140 ถ.สุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร : 02-263-7200
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 7.30 น. – 16.00 น. (วันพุธ หยุด)
เวลายื่น : 8.00 น. – 12.00 น.
เวลารับ : 8.00 น. – 12.00 น.