รับทำวีซ่าฟินแลนด์ รวดเร็วและราคาถูก

วีซ่าฟินแลนด์ – Finland visa

รับทำวีซ่าฟินแลนด์ ราคาถูก

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ หรือประเทศเอสโตเนีย เพื่อท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือมิตรสหายที่อาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศฟินแลนด์ หรือประเทศเอสโตเนีย  สำหรับพลเมืองสัญชาติไทย ต้องมีวีซ่าในพื้นที่เชงเก้นภายใต้เงื่อนไขของเชงเก้น และผู้สมัครต้องทราบจุดประสงค์ในการเดินทาง ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้น เพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศฟินแลนด์ หรือประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น โดยผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ ณ สถานทูตของประเทศเชงเก้นที่ท่านต้องการเดินทางเข้าไป หากผู้สมัครวางแผนเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศที่เป็นจุดหมายหลักของผู้สมัครโดยวางแผนจะพำนักนานที่สุด ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าผู้สมัครพำนักอยู่ในประเทศใดนานที่สุด ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้จากสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์รับยื่นเฉพาะวีซ่าระยะสั้นเท่านั้น และเข้าประเทศได้ไม่เกิน 90 วันในช่วง 180 วัน ผู้สมัครจำเป็นต้องไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องฯด้วยตนเอง ผู้สมัครทุกท่านที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ – ลายนิ้วมือ (ทั้วสิบนิ้ว) และรูปถ่าย ซึ่งข้อมูลไบโอเมตริกซ์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบข้อมูลวีซ่า (VIS) ซึ่งเป็นระบบไอทีที่ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐเชนเก้นได้ 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ (บริษัทกรอกให้)

2. พาสปอร์ต ที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว 4.7 cm x 3.5 cm และเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
และต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

4. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
หรือจดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐานการจองโรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. ประกันการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

9. หนังสือเชิญต้นฉบับของผู้เชิญพร้อมทั้งระบุรายละเอียด และจุดประสงค์ของการเดินทางและผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้

10. เอกสารของผู้เชิญ (พาสปอร์ต, หนังสือรับรองรายได้, หนังสือการเป็นผู้สปอนเซอร์)
กรณีมีผู้เชิญหรือออกค่าใช้จ่ายให้

บริการจัดทำเอกสาร
– กรอกใบสมัคร
– แปลเอกสาร
– จองโรงแรม
– ทำแผนการท่องเที่ยว
– เขียนจดหมายแนะนำตัว
– เขียนจดหมายของผู้การัน
– เตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่น
– จองตั๋งเครื่องบิน

Visa accepted - Sweden - GetVisaEasy

Finland Visa Application Center – VFS Global
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ – VFS Global

ที่อยู่ เลขที่ 317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: 02-118-7009 email: [email protected]
website: vfsglobal.com/finland/thailand
เวลายื่นคำขอ: 08.00น. – 12.00น. และ 13.00น. – 15.00น. (จันทร์ – ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลารับหนังสือเดินทาง: 13.00น. – 16.00น. (จันทร์ – ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์