บริการทำวีซ่าของเกาหลีใต้ราคาถูกและรวดเร็ว

วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี

รายละเอียดการขอวีซ่า C-3 (วีซ่าท่องเที่ยว)

South Korean Visa

เนื่องในปัจจุบันบุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเท่านั้น และจากเหตุการณ์ระบาดของโคโรน่า 19 ผู้สมัครจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. เอกสารตรวจสุขภาพที่ระบุว่า ผู้สมัครไม่มีไข้, ไอ, หนาวสั่น, ปวดศีรษะ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, หายใจไม่สะดวก, อาเจียน, เป็นผื่น, ดีซ่าน, มีน้ำมูกหรือเสมหะเป็นเลือด หรือมีอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า19 ออกจากโรงพยาบาลที่สถานทูตฯ กำหนด ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันยื่นสมัครวีซ่า (ฉบับภาษาอังกฤษ)
– ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจหา COVID-19
– สามารถใช้แบบฟอร์มของทางโรงพยาบาลได้

2. เอกสารยินยอมการกักตัว (แบบฟอร์มตามไฟล์แนบ)

3. เอกสารรับรองสุขภาพ (Health Condition Report Form)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าที่จำเป็นต้องใช้ทุกประเภท

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป (พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน)

2. พาสปอร์ตของผู้ยื่นขอวีซ่า และสำเนา 1 ชุด

3. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)

4. เอกสารตรวจสุขภาพที่ระบุว่า ผู้สมัครไม่มีไข้, ไอ, หนาวสั่น, ปวดศีรษะ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, หายใจไม่สะดวก, อาเจียน, เป็นผื่น, ดีซ่าน, มีน้ำมูกหรือเสมหะเป็นเลือด หรือมีอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า19 ออกจากโรงพยาบาลที่สถานทูตฯ กำหนด ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันยื่นสมัครวีซ่า (ฉบับภาษาอังกฤษ) ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจหา COVID-19

5. เอกสารยินยอมการกักตัว

6. เอกสารรับรองสุขภาพ (ต้องกรอกเอกสารวันที่สมัคร และวันที่มารับวีซ่า)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าเกาหลี เช่น ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่เกาหลี 90 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

2. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

4. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา

5. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

6. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง
อย่างน้อย 1,500,000 บาท

7. สำเนา Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ต้องออกโดยธนาคาร)

8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

10. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

11. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)

12. จดหมายเชิญ (กรณีมีผู้รู้จักที่อยู่ในเกาหลี) + พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนของผู้เชิญ

ผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางเข้ามารับผลวีซ่าด้วยตนเอง

ในการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้นั้น อาจมีการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม ทางสถานทูตฯ เกาหลีแนะนำให้เตรียมเอกสารดังกล่าวเผื่อไว้ให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีการเรียกตรวจจะได้มีหลักฐานพร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่ โดยเอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น

1.  หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

2.  หลักฐานการจองที่พัก

3.  แผนการท่องเที่ยว

4.  หนังสือเชิญจากประเทศเกาหลี

5.  หลักฐานการทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย

6.  หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินในประเทศไทย

7.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

 หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน การพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลาอย่างต่ำ 14 วัน


สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

  ที่ตั้ง 23 ถนนเทียมร่วมมิตร  รัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพ   10320

สถานทูตฯ  ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารทางโทรศัพท์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์มาที่:
[email protected] เท่านั้น

เวลาในการยื่นเอกสารขอวีซ่า

8.30 – 11.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาในการรับวีซ่า   เวลา 13.30 – 16.00 น.