รับทำวีซ่า เดนมาร์ก รวดเร็ว ราคาถูก

เดนมาร์ก – Denmark

รับทำวีซ่า เดนมาร์ก รวดเร็ว ราคาถูก

ประเทศเดนมาร์ก เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่และทำงาน หรือไปท่องเที่ยวค่อนข้างมาก GetVisaEasy ยินดีให้บริการ และให้ปรึกษาแก่ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตเดนมาร์กโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไปผู้สมัคร ทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านศูนย์รับยื่นประเทศเดนมาร์กนั้น จะต้องทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ แล้วเตรียมเอกสารตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่านเพื่อยื่นเอกสารทั้งหมดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า และเพื่อคลายความกังวลให้กับท่านในการเตรียมเอกสารและการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ GetVisaEasy ยินดีให้การบริการและเตรียมเอกสารให้กับท่านทุกขั้นตอน โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น)

  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเดนมาร์กนั้น วีซ่าประเภทนี้ยังเหมาะสำหรับ
เยี่ยมคนรัก ญาติพี่น้อง หรือติดต่อธุรกิจ ซึ่งสามารถขอได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งท่านสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีกด้วย

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวหรือสีอ่อน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่
บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าสถานทูต  3,300 บาท / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  2,000 บาท / คน


EMBASSY OF DENMARK : สถานทูตเดนมาร์ก
ที่ตั้ง : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ยูนิต 4 ชั้น 8
อมรินทร์ทาวเวอร์ 496-502 ถ.เพลินจิต ลุมพินี กทม. 10330
เบอร์โทร : 02-252-5490
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8.00 น. – 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่น : 8.00 น. – 15.00 น.
เวลารับ : 13.00 น. – 16.00 น.