รับทำวีซ่า เดนมาร์ก รวดเร็ว ราคาถูก

วีซ่าเดนมาร์ก – Visa Denmark

ประเทศเดนมาร์ก เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่และทำงาน หรือไปท่องเที่ยวค่อนข้างมาก GetVisaEasy ยินดีให้บริการ และให้ปรึกษาแก่ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตเดนมาร์กโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไปผู้สมัคร ทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านศูนย์รับยื่นประเทศเดนมาร์กนั้น จะต้องทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ แล้วเตรียมเอกสารตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่านเพื่อยื่นเอกสารทั้งหมดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า และเพื่อคลายความกังวลให้กับท่านในการเตรียมเอกสารและการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ GetVisaEasy ยินดีให้การบริการและเตรียมเอกสารให้กับท่านทุกขั้นตอน โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น)

  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเดนมาร์กนั้น วีซ่าประเภทนี้ยังเหมาะสำหรับเยี่ยมคนรัก ญาติพี่น้อง หรือติดต่อธุรกิจ ซึ่งสามารถขอได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งท่านสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีกด้วย ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ที่คุณสามารถท่องเที่ยว เข้า-ออก ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่าได้จำนวน 26 ประเทศได้ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เชค  เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สเปนโปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น ถ้าคุณมีวีซ่าประเทศเดนมาร์ก คุณก็สามารถข้ามประเทศไปเที่ยวได้เลยนะคะ

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวหรือสีอ่อน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่
บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต € 80 / คน

บริการจัดทำเอกสาร
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
2. แปลเอกสาร ส่วนตัว ไม่เกิน 3 ฉบับ ที่จำเป็นในการขอวีซ่า
3. จองนัดหมายยื่นวีซ่า
4. จองโรงแรม
5. จองตั๋วเครื่องบิน
6. ประกันการท่องเที่ยว เราทำประกันให้แต่ลูกค้าจ่ายค่าประกันเองตามจริง
7.แผนการท่องเที่ยว
8. เขียนจดหมายแนะนำตัว และจดหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Visa accepted - Denmark - GetVisaEasy

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก  VFS Global  Denmark
อาคารเดอะพลาซ่าชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ 405 
อาคารจัตุรัสจามจุรี  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-1187006  อีเมล์ : [email protected]  
เว็บไซต์ : vfsglobal.com/denmark/Thailand/
เวลายื่นคำขอ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น.
เวลารับเล่มคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.00 น. – 16.00 น

สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
Denmark Embassy in Thailand
10 สาทร ซอย 1 (ซอยอรรถการประสิทธิ์) 
ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทร. 0-2343-1100, แฟกซ์ 0-2213-1752
อีเมล์: [email protected]
https://thailand.um.dk