รับทำวีซ่าไอซ์แลนด์ รวดเร็ว และราคาถูก

ไอซ์แลนด์ – Iceland

รับทำวีซ่า ไอซ์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

ประเทศไอซ์แลนด์และเดนมาร์ก เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่และทำงาน หรือไปท่องเที่ยวค่อนข้างมาก GetVisaEasy ยินดีให้บริการ และให้ปรึกษาแก่ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไปผู้สมัคร ทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ต้องยื่นผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก เนื่องจากสองประเทศนี้ เป็นเหมือนเมืองพี่ เมืองน้องกัน ดังนั้น การยื่นขอวีซ่าของประเทศไอซ์แลนด์, กรีนแลนด์ ,และหมู่เกาะแฟโร จึงสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS ของประเทศเดนมาร์ก สำหรับผู้ที่สนใจยื่นขอวีซ่าออนไลน์ GetVisaEasy ยินดีให้การบริการและเตรียมเอกสารให้กับท่านทุกขั้นตอน โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวหรือสีอ่อน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่
บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,200 / คน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 / คน


ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก / ไอซ์แลนด์ ยูนิต 4 ชั้น 8 
อมรินทร์ทาวเวอร์ 496-502 ถ.เพลินจิต ลุมพินี กทม. 10330
เบอร์โทร : 02-252-5490
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8.00 น. – 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่น : 8.00 น. – 15.00 น.
เวลารับ : 13.00 น. – 16.00 น.