รับทำวีซ่าไอซ์แลนด์ รวดเร็ว และราคาถูก

วีซ่าไอซ์แลนด์ – Visa Iceland

รับทำวีซ่า ไอซ์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

ประเทศไอซ์แลนด์และเดนมาร์ก เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่และทำงาน หรือไปท่องเที่ยวค่อนข้างมาก GetVisaEasy ยินดีให้บริการ และให้ปรึกษาแก่ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไปผู้สมัคร ทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ต้องยื่นผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก เนื่องจากสองประเทศนี้ เป็นเหมือนเมืองพี่ เมืองน้องกัน ดังนั้น การยื่นขอวีซ่าของประเทศไอซ์แลนด์, กรีนแลนด์ ,และหมู่เกาะแฟโร จึงสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS ของประเทศเดนมาร์ก สำหรับผู้ที่สนใจยื่นขอวีซ่าออนไลน์ GetVisaEasy ยินดีให้การบริการและเตรียมเอกสารให้กับท่านทุกขั้นตอน โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวหรือสีอ่อน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่
บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต € 80 / คน

Visa accepted - Iceland - GetVisaEasy

Iceland Visa Application Center – VFS Global
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ – VFS Global

ที่อยู่ The Shoppes แอท เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 ยูนิต BS003 และ BS003/1,
ชั้น 1 131/1 141/1 ถ.พระราม 9 ต.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-1187006  อีเมล์ : [email protected]  
เว็บไซต์ : vfsglobal.com/denmark/Thailand/
เวลายื่นคำขอ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น.
เวลารับเล่มคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.00 น. – 16.00 น

สถานทูตเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์ ประจำประเทศไทย
Denmark / Iceland Embassy in Thailand
10 สาทร ซอย 1 (ซอยอรรถการประสิทธิ์) 
ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 , โทร. 0-2343-1100
แฟกซ์ 0-2213-1752 , อีเมล์: [email protected]
https://thailand.um.dk/