รับทำวีซ่า เบลเยียม รวดเร็ว ราคาถูก

วีซ่าเบลเยียม – Belgium visa

รับทำวีซ่า เบลเยียม รวดเร็ว ราคาถูก

ประเทศเบลเยียม เป็นประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด จึงทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่ ทำงาน หรือท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ดังนั้น มักจะพบผู้ที่ผิดหวังแล้วผิดหวังค่อนข้างมาก GetVisaEasy มีความยินดี ที่จะให้บริการแก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา ทั้งนี้ การยื่นวีซ่าปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตเบลเยียมโดยตรงได้แล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นให้ตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียม (วีซ่าเชงเก้น)

เบลเยียมเป็นประเทศ ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มสัญญาเชงเก้น ที่สามารถเดินทางเข้าออกได้เนื่องจากเบลเยียมและสวีเดนเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสนิทเป็นพิเศษ จึงทำให้ระบบกฎเกณฑ์ และกระบวนการการตัดสินใจ อนุมัติวีซ่า ของทั้ง 2 ประเทศคล้ายคลึงกันมาก สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเบลเยียมนั้น วีซ่าประเภทนี้ยังเหมาะสำหรับเยี่ยมคนรัก ญาติพี่น้อง หรือติดต่อธุรกิจ ซึ่งสามารถขอได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีกด้วย ประเทศในกลุ่มเชงเก้นวีซ่ามีจำนวน 26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เชค เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ ฮังการี โปแลนด์ สโลวีเนีย มอลตาลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปนโปรตุเกส  สโลวาเกีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น เมื่อคุณมีวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม คุณก็สามารถข้ามประเทศไปเที่ยวได้เลยนะคะ

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า   (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน    โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงเท่านั้น พร้อมสำเนาทุกหน้า

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย
พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

บริการจัดทำเอกสาร
– กรอกใบสมัคร
– แปลเอกสาร
– จองโรงแรม
– ทำแผนการท่องเที่ยว
– เขียนจดหมายแนะนำตัว
– เขียนจดหมายของผู้การัน
– เตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่น
– จองตั๋งเครื่องบิน

Visa accepted - Belgium - GetVisaEasy

Belgium Visa Application Center – TLS Contract
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม – TLS Contract

ที่อยู่อาคาร สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เวลายื่นคำขอ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น.
เวลารับเล่มคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.00 น. – 16.00 น

สถานทูตเบลเยี่ยม : Belgium Embassy
16 / F สาทรสแควร์ – 98 ถนนสาทรเหนือ – แขวงสีลมเขตบางรัก 
10500 กรุงเทพ  ประเทศไทย
โทรศัพท์ +6621081800,  Fax +6621081807 , +66210818 08
นอกเวลาทำการและในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น: +66 81 833 99 87