รับทำวีซ่า เบลเยียม รวดเร็ว ราคาถูก

เบลเยียม – Belgium

รับทำวีซ่า เบลเยียม รวดเร็ว ราคาถูก

ประเทศเบลเยียม เป็นประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด จึงทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่ ทำงาน หรือท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ดังนั้น มักจะพบผู้ที่ผิดหวังแล้วผิดหวังค่อนข้างมาก GetVisaEasy มีความยินดี ที่จะให้บริการแก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา
      ทั้งนี้ การยื่นวีซ่าปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตเบลเยียมโดยตรงได้แล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นให้ตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียม (วีซ่าเชงเก้น)

เบลเยียมเป็นประเทศ ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มสัญญาเชงเก้น ที่สามารถเดินทางเข้าออกได้อีก 25 ประเทศ แล้วเนื่องจากเบลเยียมและสวีเดนเป็นเพือนบ้านที่มีความสนิทเป็นพิเศษ จึงทำให้ระบบกฎเกณฑ์ และกระบวนการการตัดสินใจ อนุมัติวีซ่า ของทั้ง 2 ประเทศคล้ายคลึงกันมาก สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเบลเยียมนั้น วีซ่าประเภทนี้ยังเหมาะสำหรับเยี่ยมคนรัก ญาติพี่น้อง หรือติดต่อธุรกิจ ซึ่งสามารถขอได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งท่านสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีกด้วย

เอกสารสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า   (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน    โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงเท่านั้น พร้อมสำเนาทุกหน้า

5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

7. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย
พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

12. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าสถานทูต 2,700 บาท / คน
ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท / คน


EMBASSY OF BELGIUM : สถานทูตเบลเยียม
ที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
เบอร์โทร : 02-108-1800-4
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8.00 น. – 16.00 น.