7 ประเภทวีซ่าสวีเดนที่คุณต้องรู้

1.วีซ่าเยือนสวีเดน เป็นวีซ่าเชงเก้นได้สูงสุด 90 วัน

 จะแบ่งย่อยอีกเป็น 4ประเภท คือ  -วีซ่าท่องเที่ยว   -วีซ่าเยี่ยมญาติ(รวมถึงคู่สามีภรรยา)  -วีซ่าเยี่ยมเพื่อน(รวมถึงแฟน) -วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุม 

2.วีซ่าเยี่ยมญาติหรือเพื่อน(รวมถึงแฟน)มากกว่า90วัน Visitor’s permits 

 ขอได้ตั้ง6เดือนถึงสูงสุด1ปี    ส่วนมากถ้าเป็นเยี่ยมแฟนจะขอได้ราว6เดือน แต่ถ้าพ่อแม่มาเยี่ยมเราที่สวีเดนจะเรียกย่อๆว่าD-visa ขอได้มากสุด1ปี(พ่อแม่ต้องอายุ60ปีขึ้นไปไม่ได้ทำงานอะไรแล้ว)

  3.วีซ่าอยู่อาศัยในสวีเดน (permit to live with someone in Sweden)

       ชื่อสวีดิช Uppenhållstillstånd เรียกย่อๆว่า UT Visa วีซ่าประเภทนี้มีอยู่3ชนิดด้วยกัน คือ 

-วีซ่าเพื่อย้ายมาอยู่กับสามี ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยามาแล้ว(แต่งงาน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

-วีซ่าเพื่อย้ายมาอยู่กับแฟน(ซัมบู) คนที่มีแพลนจะแต่งงานกันในอนาคตหรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน

-วีซ่าเพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน วีซ่าชนิดนี้จะเป็นวีซ่าลูกที่อายุไม่เกิน18ปีย้ายตามพ่อแม่มาสวีเดน ถ้าเกิน18ปีไปแล้วที่สวีเดนถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วจะขอวีซ่าชนิดนี้ยากมาก ต้องมีเหตุผลที่จำเป็นมากอย่างป่วยหนักแล้วที่ไทยไม่มีใครดูแลเลย เช่นเดียวกับพ่อแม่ถ้าจะยื่นวีซ่าตัวนี้ก็ต้องมีเหตุผลจำเป็นมากๆ เช่นอายุมากแล้ว(เกิน60ปี)ไม่มีลูกหรือญาติพี่น้องใกล้ชิดดูแล ป่วย เป็นต้น 

4.วีซ่านักเรียน (Residence permit to study in Sweden) จะเป็นวีซ่าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยต้องเรียนแบบเต็มเวลา 

5.วีซ่าทำงาน (Work permit)

6.วีซ่าอยู่อาศัยถาวร Permanent Uppehållstillstånd (PUT Visa)

7.การขอสัญชาติสวีดิช(Becoming a Swedish citizen)